ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนงาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจำปี 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ สถานการณ์ความมั่นคงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                         เมื่อวันที่ 3 เม.ย 2564 เวลา 13.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./เลขาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) บรรยายพิเศษ สถานการณ์ความมั่นคงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและช่วยเหลือ วัด/สำนักสงฆ์, พระสงฆ์, ชุมชนคนไทยพุทธ โดยภาครัฐร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส จำนวนไม่น้อยกว่า 200 รูป/คน ตามโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยลัยสงฆ์ปัตตานี ณ สำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี