ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกมิติ

                        เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

                         สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวาระการสื่อสารในห้วงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต.รวมถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน. และทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านสังคมเศรษฐกิจ โดยศอ.บต.ได้รายงานกรอบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปขยายผลโดย สำนักงานส่วนแผน กรมประชาสัมพันธ

                         พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมในเรื่องของการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทั้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยศอ.บต.และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ขับเคลื่อนไปในทุกๆ มิติและหลายๆ เรื่องมีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งนี้ คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ขับเคลื่อนการประสานงานในการช่วยเหลือทางกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนา ความมั่นคงและงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับทุกส่วน โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาซึ่งส่วนสำคัญจะต้องมีการสร้างความเข้าใจสื่อสารไปยังประชาชน สร้างการรับรู้ให้เกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

                              ด้าน ผู้แทนของ ศอ.บต.ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีได้ โดยดำเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งภาคภาษาไทย ภาคภาษามลายูและเชื่อมเครือข่ายกับวิทยุ สวท. 5 จชต. ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ จชต.รวมถึงการประเมินสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้แผนงานสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย

ข่าว/ภาพ : ข่าว ศอ.บต.