ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในใบกล้วยหินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                                          นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในใบกล้วยหินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ร่วมประชุมหารือด้านบริการวิชาการเรื่องแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และแนวทางในการกำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน ณ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานของนักวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ นางเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช นางสาวชมพูนุช บัวเผื่อน. ดร.ปฎิมาพร ปลอดภัย และนางสาววศินี อินศฤงคาร ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุม สรุปผลการประชุมที่สำคัญทราบว่าค้นพบการแพร่ระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตั้งแต่ พ.ศ.2559 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่การระบาดมากกว่า 800,000 ไร่

                                         ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราทำให้ใบร่วงทั้งต้น กิ่งแห้งตาย และทำให้ผลผลิตน้ำยางพาราลดลงมากกว่า 50% ถ้าหากไม่มีการจัดการอย่างเร่งด่วน อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างถาวร การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดจากเชื้อรา Neopestalotiopsis sp. และ Collectotrichum sp.  ในระจะเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาด้วยการแนะนำให้เกษตรกรระงับการแพร่ระบาดและการวางแผนจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เสริมด้วยการปรับทัศนคติของเกษตรกรด้านอาชีพด้านการปลูกพืชให้มีความหลากหลาย สร้างระบบภูมิคุ้มกันอาชีพและรายได้ บริหารเวลา และการจัดการแปลงเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรสามารถจัดสวนได้ตลอดทั้งปี การแก้ไขปัญหาระยะยาวได้กำหนดทำวิจัยชื่อ โคกเคียนโมเดล แนวทางการควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ทำการวิจัยในพื้นที่ ระบาด จำนวน 12,000 ไร่ เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีการกำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน พบการระบาดครั้งแรกในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าโรคเหี่ยวของกล้วยเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรียและมีแมลงเป็นตัวนำเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ต้นกล้วยหิน และได้แนะนำนวัตกรรมที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดในการป้องกัน กำจัดโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการกำจัดการระบาดในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยสารเคมี ป้องกันกำจัดแบคทีเรีย ดำเนินการจัดการ ศัตรูพืชในกล้วยแบบผสมผสานด้วยวิธีการเขตกรรม และการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพร มาตรการ ควบคุมโดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ระบาด และมาตรการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประมาณ 200 ตัน/เดือนไม่สามารถปลูกกล้วยหินให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้เนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหินลดลงจากกาได้รับผลกระทบจากโรคเหี่ยวในใบกล้วยหิน และเสนอให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยหินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดต่อไป