ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก ขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                                นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และคณะ ลงพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองจิก และคณะ ประกอบด้วย ปลัดอำเภองานป้องกัน,ปลัดหัวหน้าตำบล ทั้ง 12  ตำบล (ดาโต๊ะ,บางตาวา,คอลอตันหยง,บางเขา,ตุยง,ท่ากำชำ,ปุโละปุโย,บ่อทอง,ลิปะสะโง,ดอนรัก,เกาะเปาะ,ยาบี),ประธานสภาสันติสุขตำบล,ทีมสภาสันติสุขตำบล ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอำเภอหนองจิก

                                ผลการดำเนินการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอำเภอหนองจิกที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการตำบลทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม โรงครัวเคลื่อนที่,สนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์,ส่งเสริมการปลูกต้นโกโก้,ปรับปรุงเพิ่มเติมตลาดชุมชน,เสริมสร้างความปลอดภัย,ส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยหมัก,สร้างที่ละหมาดพร้อมห้องน้ำ,เสริมสร้างการอาชีพเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ,ก่อสร้างศาลาชมวิว ตลาดนัดชุมชน,ก่อสร้างห้องน้ำตลาดนัดชุมชน,ก่อสร้างอาคารจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม), และโครงการต้นแบบ/ตำบลท่ากำชำได้ดำเนินโครงการสนับสนุนวัสดุปรับสภาพภูมิทัศน์หาดบางราพา โครงการวัสดุทำศาลาที่พัก ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการที่สำคัญคือหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมมีข้อจำกัดหลายๆ ประการทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานติดขัดปัญหาล่าช้า งบประมาณที่ได้รับไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภาตำบล,อีกทั้งได้รับงบประมาณเท่ากันสำหรับตำบลที่มีหมู่บ้านมีจำนวนไม่เท่ากันทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในตำบลที่มีหมู่บ้านหมู่บ้านจำนวนมาก ข้อเสนอแนะ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการการลงทุนขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดจากโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการประชุมทำโครงการของสภาสันติสุขตำบลทั้ง 12 ตำบล เพื่อดำเนินการต่อไป