ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอศรีสาคร ขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                                นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และคณะ ลงพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสาคร/ผู้แทนนายอำเภอศรีสาคร และคณะ ประกอบด้วย ปลัดอำเภองานป้องกัน,ปลัดหัวหน้าตำบล,เจ้าหน้าที่ปกครองตำบล ทั้ง 6 ตำบล (กาหลง,เชิงคีรี,ทะมะยุง,ศรีสาคร,ซากอ,ศรีบรรพต) ประธานสภาสันติสุขตำบล,ทีมสภาสันติสุขตำบล ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสาคร

                                ผลการดำเนินการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอำเภอศรีสาครที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการตำบลทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม โรงครัวเคลื่อนที่ชุดสุขภาพ,เลี้ยงไก่พื้นเมือง,จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำตำบล,สนับสนุนชุดคุ้มครองตำบลสัมพันธ์,การพัฒนาและแก้ไขตามแผนพัฒนาตำบล,ส่งเสริมอาชีพเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสำหรับกลุ่มคนเปราะบาง,ความมั่นคงทางอาหาร,การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์,เฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคของ รพ.สต.,ซ่อมแซมบ้านกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่,ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานของชุดคุ้มครองตำบลและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน,ตำบลปรองดอง,ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเกษตรผสมผสาน,ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่,จัดหาวัสดุทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการสนับสนุนในการออกปฏิบัติงานเชิงพื้นที่,เกษตรผสมผสานสร้างงานสร้างรายได้, และโครงการต้นแบบ/ตำบลศรีบรรพต ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่เบตงเพิ่มรายได้ครัวเรือน ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการที่สำคัญคือหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมมีข้อจำกัดหลาย ๆ ประการทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานติดขัดปัญหาล่าช้า งบประมาณที่ได้รับไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภาตำบล,อีกทั้งได้รับงบประมาณเท่ากันสำหรับตำบลที่มีหมู่บ้านมีจำนวนไม่เท่ากันทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในตำบลที่มีหมู่บ้านหมู่บ้านจำนวนมาก ข้อเสนอแนะ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการการลงทุนขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดจากโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดให้ส่งรายละเอียดกิจกรรมของตำบลต้นแบบในเดือน ก.พ.2564 และกำหนดให้ส่งกิจกรรมของตำบลทั่วไปในเดือน มี.ค.2564 เพื่อดำเนินการต่อไป