ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่อำเภอศรีสาคร และอำเภอจะแนะ จังหวัดจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1000 น. ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี (กลุ่มชาติพันธ์มานิ) โดยมี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศอ.บต. นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสาคร/ผู้แทนนายอำเภอศรีสาคร และว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำศาสนา ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสาคร และลงพื้นที่พักอาศัยกลุ่มโอรังอัสลี บ้านไอร์ตืองอ หมู่ที่ 5 ตำบล/อำเภอศรีสาคร และลงพื้นที่พักอาศัยกลุ่มโอรังอัสลี หมู่ 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวการดำเนินการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างการพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ การสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารรับรองบุคคลสถานะชั่วคราว และการทำบัตรประชาชน ด้านการจัดสรรที่ทำกิน/ที่อยู่อาศัย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และด้านการช่วยเหลือเยียวยา/การเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน แผนการดำเนินการต่อไป ศอ.บต.จะดำเนินการสนับสนุน ประสานงาน และอำนวยการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโอรังอัสลี(กลุ่มชาติพันธ์มานิ) ต่อไป