ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

                           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางอารี  เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

                          ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกตามโครงการสานใจ สู่สันติ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จำนวน 120 คน และได้ทำการฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้วจำนวน 80 คน และมีแผนจะทำการฝึกอาชีพให้แล้วเสร็จในห้วงไตรมาส 3 ปัญหาข้อขัดข้องที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการได้แก่ขั้นตอนการแจกเครื่องมือประกอบอาชีพไม่สามารถแจกเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพได้ทันทีภายหลังจากจบการฝึกเนื่องจากขั้นตอนการจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพต้องได้รับอนุมัติหลักการจากสำนักงบประมาณก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทำให้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพขาดความมั่นใจ และขาดโอกาสสร้างรายได้ และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความต้องการฝึกอาชีพที่มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะได้นำปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวมาประสานการแก้ไขจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป