รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ เปิดสัมมนาสื่อออนไลน์ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้

วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “เชิงบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า และผู้ร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ซึ่งงานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้ความสำคัญ และกำหนดให้เป็น 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ทราบ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลคือ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย หน่วยงาน ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่อภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๕๐ คน การสัมมนาครั้งนี้ พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทภารกิจกลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ” คุณชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ คอลัมนิสต์ นสพ.สยามรัฐรายวันและนักเขียนอิสระบรรยายเรื่อง “การผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ โดยใช้บริบททางสังคมเชิงบวก” นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายเรื่อง “อิทธิพลของสื่อออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในประเด็น “ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสื่อทางเลือก” โดยสื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อภาคประชาชน ซึ่งผลจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จะนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสร้างการรับรู้ ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสันติสุข มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป