ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1

               วันนี้ (13 มกราคม 2564) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษา มอบหมายให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ นายโชคดี ศัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี พันเอก เจน สุขศรีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนางภัครดา เทียนสมบัติ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

               ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “น้ำใจไมตรี และความปรารถนาดีสู่พี่น้องสถานศึกษา” จำนวน 60 ชุด ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านรูสมิแล โรงเรียนบ้านสะบารัง  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านดอนรัก อำเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี