นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ประกอบด้วย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ได้พบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายพนัสพล  โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบมากที่สุด เป็นพื้นที่ จำนวน 779,734 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 97 มูลค่าความเสียหายประมาณ 900 ล้านบาท การแพร่ระบาดดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถแพร่กระจายไปทั่ว 7 จังหวัดได้แก่จังหวัด ยะลา ปัตตานี สงขลา พังงา พัทลุง สุราษฏร์ธานี และจังหวัดนราธวาสเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียที่เป็นพื้นที่รับการแพร่กระจายมาจากประเทศอินโดนีเซีย และมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพอากาศชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นเชื้อรา รวมทั้งมีลมที่พัดมาจากประเทศมาเลเซียตลอดเวลา การเแก้ไขปัญหาระยะยาวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการโรค ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกองการยางกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคพืช และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะเร่งด่วนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสได้เร่งออกคำแนะนำสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางป้องกันโรค การเก็บใบยางพาราร่วงทำลาย การสนับสนุนปัจจัยในการป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่การบำรุงรักษาสวนยาง และการใช้ยาป้องกันโรค รวมทั้งสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และสารเคมีในการฉีดพ่นเพื่อยับยั้งเชื้อโรคซึ่งไม่สามารถยับยั้งในในขณะนี้ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้รับการประสานในสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ให้ยางพาราเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และได้ลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา ณ สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน เลขที่ 35/8 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายณัฐกิตติ์ ปิ่นทอง ตำแหน่งประธานแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียนจำกัด พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยสมาชิกของสหกรณ์ได้รับผลกระทบหากไม่สามารถแก้ไขได้อาจทำให้ต้นยางพาราใบร่วงอย่างรุนแรงอาจถึงขั้นยื่นต้นตายได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาผลกระทบและศึกษาวิธีการและรูปแบบที่ใช้รักษาโรคใบร่วงในยางพารา 4 รูปแบบ ได้แก่ การฉีดพ่นสารเคมีด้วยโดรน การฉีดพ่นสารเคมีด้วยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง การฉีดพ่นด้่วยสารชีวภัณฑ์จากกรมวิชาการเกษตร เชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อบีเอส การฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีผลที่ชัดเจนว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา และสหกรณ์สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน ขอรับการสนันสนุนจากรัฐบาลให้รีบประสานส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาทำการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอให้ประสานทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีความสามารถในการวิจัยการแก้ไขปัญหามาทำการวิจัยแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป