นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านฮูแตทูวอ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.  นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ประกอบด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายพนัสพล  โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านฮูแตทูวอ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ หมู่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และได้พบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ ติดตามความคืบหน้าการเรียนรู้อาชีพเลี้ยงแพะ แกะ ฉบับชาวบ้าน ของศูนย์เพาะและขยายพันธุ์แพะพันธุ์เบล็คเบงกอล พันธุ์สัตว์พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสเป็นพี่เลี้ยง โดยมีนายสมาน ผ่านพรหม ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยสมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะประสบผลสำเร็จและสามารถมอบแพะที่เป็นผลผลิตของโครงการให้กับสมาชิกรายอื่น ๆ เพื่อขยายผลต่อไป ทั้งนี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะให้กับชาวสวนหรือผู้ต้องการมีอาชีพเสริมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา