ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจแก่กำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

                               เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยือน มอบของขวัญปีใหม่ และให้กำลังใจแด่กำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอเจาะไอร้อง ในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้วยความเสียสละตามมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา  (COVID - 19 ) ณ จุดตรวจบายพาสบ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่พยาบาล สาธารณสุข สมาชิก อส. ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยประชาชนที่เดินทางในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย