ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดยะลา

                           เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ลงพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอนิรุทร  บัวอ่อน นายอำเภอธารโต พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่หวาด ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวแหล่งน้ำผืนป่าบาลา - ฮาลา  รวมทั้งนำชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มนายหลงบาติค และวิสาหกิจชุมชนตาพะเยา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ แหล่งท่องเที่ยวเกาะทวด และชุมชนท่องเที่ยว OTOP  บ้านตาพะเยา

                          โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและสร้างรายได้ ได้แก่ผ้ามัดย้อมสีจากวัสดุธรรมชาตินำเสนอความงดงามของผืนป่าฮาลา – บาลา ผืนผ้าย้อมสีสำหรับใช้ประโยชน์เอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ปลากระโดดหรือปลาบิน(ปลาตับเต่า )ซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นมีเฉพาะในแหล่งน้ำป่าฮาลา - บาลา ประกอบด้วย ปลากระโดดตากแห้ง  และอบแห้ง  น้ำพริกปลากระโดด  และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อได้แก่ ปลาส้มลูกแม่อุ้ม และส้มแขกตากแห้ง กล้วยฉาบทำจากกล้วยหินในพื้นที่ ผลการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ผ่านมา ทำให้ให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีอาชีพใหม่ และมีรายได้เพิ่มขึ้น แผนการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และดำเนินการต่อเนื่องจากแผนงาน/โครงการเดิมให้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจกรรม ทั้งนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ให้มีคุณภาพ โดยใช้งานวิจัยทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต