รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ เปิดสัมมนาสื่อมวลชนภาครัฐชายแดนใต้ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “เชิงบูรณาการสื่อมวลชนภาครัฐ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประกอบด้วย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ นายจำนัล เหมือนดำ และ พลโท อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ซึ่ง แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561- 2564 ได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้ความสำคัญ และกำหนดให้เป็น 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ทราบ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลคือ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 69 คน ในโอกาสนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมสัมมนา พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“กลยุทธ์การสื่อสารเชิงนโยบายสู่ประชาชน” โดย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ  ศอ.บต.  “บทบาทของ ศอ.บต. ต่อการพัฒนาพื้นที่ จชต.ฯ โดย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน และ ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 บรรยายเรื่อง “บทบาท กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต. นอกจากนี้ ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา บรรยายเกี่ยวกับ“แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามแผนพัฒนาจังหวัด” และแบ่งกลุ่มสัมมนาระดมความคิดเห็นแนวทางสร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งผลจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จะนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสร้างการรับรู้ ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสันติสุข มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป