ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม หรรษาเจบีหาดใหญ่ มีองค์การเข้าร่วมประชุม 9 องค์การ และหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน

                      โดยแต่ละองค์การดังกล่าวได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 63 รวมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว ช่วยพัฒนาสัมพันธ์ และแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ ที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จชต. ให้ดีขึ้นต่อไป