ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ในฐานะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทั้ง 2 กลุ่มงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมกาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการฯ ของจังหวัด จากหน่วยงาน จำนวน 22 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนและแนวทางการแก้ไขปัญหา จากผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 6 ประเด็น คือ

1. ปัญหาการว่างงาน

2. ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ

3. ปัญหาด้านการเกษตร

4. ปัญหาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

5. ปัญหาด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่

6.ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในแต่ละปัญหาโดยได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว เน้นการบูรณาการในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ในการนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นร่วมกับคณะกรรมการฯ ของจังหวัด อย่างหลากหลาย โดยขอให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ศักยภาพของจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากมีข้อจำกัดหรือเกินขีดความสามารถของจังหวัด ขอให้คณะกรรมการฯ นำเสนอข้อมูลให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/คณะทำงานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับรัฐบาลต่อไป