พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา กศน. ในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (25 พ.ย 63) เวลา 09.00 น. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ พื้นที่ 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตลอดจนร่วมหารือ แนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นจุดเน้นดังกล่าวเพื่อรายงานการติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการศึกษาเพื่อการมีอาชีพมีงานทำ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณต่อไป