พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันนี้ (24 พ.ย 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อรายงานการติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ และการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณต่อไป