พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันนี้ (24 พ.ย 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี อาชีวศึกษานราธิวาส และอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อรายงานการติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการศึกษาเพื่อการมีอาชีพมีงานทำ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณต่อไป