นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพบปะหารือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปปาล์มน้ำมันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป   พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ร่วมพบปะหารือ ลงพื้นที่ และประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปปาล์มน้ำมันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปิดเหล็ง เกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ที่ดินอำเภอเจาะไอร้อง ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนสมาชิกนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ผลการประชุมทราบว่าสมาชิกนิคมปิเหล็ง จำนวน  ๙๐๐ ราย มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ๑๒,๐๐๐ ไร่ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การส่งเสริม การปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มในที่ดิน การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาชีพปาล์มน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานฐาน วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ปาล์ม เพื่อต้องการยกระดับรายได้ ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ให้เสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพิ่มเติมด้วยการบูรณาการจัดทำข้อมูลโครงการให้สมบูรณ์ การทำเกษตรผสมผสานหลากหลายใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาความรู้ของสมาชิก การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และให้เสนอโครงการผ่าน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการ ต่อไป.