นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมหารือและวางแผนการบูรณาการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการบูรณาการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจาก สพฐ. และ กศน. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

         โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นสืบเนื่องตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อเดือนมกราคม 2563 (ห้วงลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ได้ดำริให้เน้นการยกระดับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งต่อมาประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กำชับเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ให้มีการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้สามารถเรียนรู้และติดตามข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อคราวนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องภาษาไทยว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ประเทศไทยทุกคนต้องอ่านภาษาไทยและต้องพูดภาษาไทยได้ แม้ว่าภาษาหลักจะใช้ภาษาอื่น เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการและข่าวสารจากที่อื่น ๆ ได้ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ออก ฟังข่าวจากสถานีโทรทัศน์รู้เรื่อง