ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

               วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00น. พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี หรือวันปิยมหาราช ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวปัตตานีและปวงชนชาวไทย

               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 และเสด็จสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2453 ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้า เช่น ทรงยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ทรงปฏิรูปการปกครองการบริหาร ออกเป็นกระทรวง จัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพ ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร การอนามัย การสาธารณูปโภค มีการสร้างถนน ทางรถไฟ การใช้โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา

               ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย ทำให้ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนยิ่ง ประชาชนจึงร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายในขณะที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ และถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระปิยมหาราช" หรือ "พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์" เมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้ว ประชาชนยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์