รมช.กห./หน.ผทพ ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

               8 ตุลาคม 63 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 10/2563 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และในโอกาสนี้ ได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด นอกจากนี้ ได้แนะนำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มอบนโยบายการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ และ นายจำนัล เหมือนดำ รับผิดชอบจังหวัดนราธิวาส พลเอก จำลอง คุณสงค์ และ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ และ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม รับผิดชอบจังหวัดยะลา โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนะ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยรายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับทราบ
               ทั้งนี้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา เนื่องจากงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอยู่แล้ว
               ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโตะโสม ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้าง ที่ ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อสร้าง จชต. สู่เมืองปูทะเลโลก เบื้องต้นมีพื้นที่ดำเนินการรวม 3 อำเภอ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ให้กับชุมชน ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูและฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่นากุ้งร้างแล้วรวม 200 ไร่ คาดว่าประชาชนจะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก