รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อน กำปงตักวา ลงสู่ชุมชนครั้งที่ 58

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ และ กยส.ศสว. โดยมี พ.อ.ปริวิทย์ สุทธิโมกข์ ผอ.กยส.ศสว. พ.ท.ประสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผอ.กยส.ศสว. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ 58 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ม.2 บ้านตาเปาะ อ.ยะหา จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน โดยมี นายมานิตย์ ยศศักดิ์ ปลัดประจำตำบลละแอ ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/นายอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ได้เรียนเชิญนายนิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง "การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน โดยใช้หลักศาสนานำ" ต่อจากนั้น ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง"ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" และ นายทวีศักดิ์ ดาโอะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง"การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว"

วันเดียวกัน พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ ภายใต้การมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สภาสันติสุขตำบล เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนทำให้ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรมอย่างมีความสุข