พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หน.คณะทำงาน ด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา ๑๐๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ และ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หน.คณะทำงาน ด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ในการบูรณาการ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ประจำปี 2563 โดยมีการติดตามผลการประชุม เมื่อ 3 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

  1. การส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิก้าและพันธุ์โรบัตต้า ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในพื้นที่ อ.บันนังสตา
อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.นาทวี จ.สงขลา รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ใน จ.นราธิวาส ที่มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศใกล้เคียงกับ 3 อำเภอเป้าหมายของ จ.ยะลา เช่น อ.สุคีริน อ.จะแนะ เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมด้วย ปัจจุบัน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้สนับสนุนต้นกาแฟไปแล้ว จำนวน 100,000 ต้น

  2. โครงการเกษตรผสมผสานที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน จำนวน 8 พื้นที่ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรกลจาก  กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์โควิค – 19 ผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โครงการดังกล่าวควรมีการต่อยอดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง โดยให้ สมศ.ฯ ประสานกับเครือข่ายสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. จัดทำของบประมาณจากจังหวัดในแต่ละพื้นที่ต่อไป

  3. โครงการปลูกกาแฟ และโครงการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เสนอของบประมาณ ไปยัง จว.ย.ล. แล้ว สำหรับโครงการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง ขอให้สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา ทำโครงการเสนอในพื้นที่ จ.ปัตตานี
จ.นราธิวาส และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา ด้วย (เว้น จ.ยะลา)

  4. การช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยจากการประเมินสถานการณ์ในปี 63 ผลผลิตทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ผลไม้อีก 3 ชนิดที่เหลือ (มังคุด เงาะ และลองกอง) มีแนวโน้มลดลงหากเปรียบเทียบกับผลผลิตในปี 62 ขอให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. วางมาตรการการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าคนกลางและเจ้าของสวน ในการซื้อ-ขายผลไม้

 5. คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ และการก่อสร้างเส้นทางด่านประกอบ อ.นาทวี พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการให้ ผอ.รมน.ภาค 4 ทราบ โดยต่อเนื่อง

 6. ให้คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ รวบรวมข้อมูลพื้นที่นาร้าง และความต้องการของชุมชนที่จะทำนาในพื้นที่ อ.ยะหา อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.ตากใบ อ.สุคิริน อ.สุไหงปาดี ข้อมูลจากศูนย์พันธุ์ข้าวปัตตานีในเรื่องพันธุ์ข้าวที่จะปลูกให้เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มเสื้อเขียว (รถไถ เครื่องสีข้าว) เป็นต้น เพื่อจะประชุมวางแผนในโอกาสต่อไป

 7. ให้คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ ติดตามโครงการหมู่บ้านปลา หมู่บ้านไก่ ที่ดำเนินการในพื้นที่ อ.เบตง ห้วงที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ ปัญหาข้อขัดข้อง และการพัฒนาเพื่อต่อยอดขยายผลอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะของเกษตรกร