ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบมาตรการการเตรียมความพร้อมของทางโรงเรียน ร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสะเอะ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลการดำเนินตามประเด็นการติดตามฯ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษรัฐบาล กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นความห่วงใยจากรัฐบาลถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัย และมีมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้มีความรอบคอบในการดำเนินการ อย่ามองข้ามในจุดเล็กน้อย เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียน และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
- การรับนักเรียน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
- การส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
- การแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศักยภาพของตนเองพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
- กิจกรรมลูกเสือ
- กีฬาสานสัมพันธ์
- การวัดและประเมินผล
โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษา และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมรับฟังรายงานจากผู้บริหารของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บริหารการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี