ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วม พบปะสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. รับทราบปัญหาและคุณภาพชีวิตของประขาชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี, ศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักมวลชนและกิจกรรมพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการรุกล้ำที่ดินธรณีสงฆ์ และปัญหาที่ดินทับซ้อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ในด้านพระพุทธศาสนายังมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ จากรอบด้าน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ในทุก ๆ ศาสนา ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย