พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับฟังการเตรียมความพร้อมการสอนแบบ On-Site Online และ On-Air ของสถานศึกษาของจังหวัดปัตตานี

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก พันเอก เจน สุขศรีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , ศึกษาธิการ ส่วนหน้า, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีและสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

นายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site Online และ On-Air ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำมาตรการของแต่ละแห่งสถานศึกษา ดังนี้

1. การคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุกวันอย่างเคร่งครัด

2. การใช้งานห้องเรียน อาคาร สถานที่ จะต้องมีจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อทุกช่องทางเข้า-ออก และทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังการใช้งาน

3. แผนรองรับในกรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19

4. ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสานงานหน่วยงานด้านสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อรายงานสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้