พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.

                 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และ ฝ่ายกฎหมาย ของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือ/ประสานงาน กับ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และคณะอาจารย์ประเด็นการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในห้วงต่อไป ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                 ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าร่วมประชุมหารือ/ประสานงาน กับ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ, พระอาจารย์บุญมา ประเด็นการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในห้วงต่อไป ณ วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี