พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการเตรียมความพร้อมของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์  นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก พันเอก เจน สุขศรีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , ศึกษาธิการ ส่วนหน้า, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 ,  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาและสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมรับฟังการรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค7 จังหวัดยะลา

          โดยมีประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมติดตามแผนการรับนักเรียน การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามมาตรการโดยประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่เรียน 100%  รวมทั้งได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบไว้ว่า  “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า เชื่อมประสานกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563