ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมเชื่อมโยงสัญญาณ ผ่านระบบทางไกล (video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต.

                    วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมเชื่อมโยงสัญญาณ ผ่านระบบทางไกล (video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ตามประเด็น ดังนี้ ๑.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ๒.การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓.การจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน (Big Data) ๔.เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี