ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต.

               เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าพบ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนและบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการขับเคลื่อนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ยังได้ปรึกษาหารือในเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการขับเคลื่อนเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจะมีการผลักดันสื่อการสอนภาษาไทย ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่จะให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป