ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทรายขาว

                 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล พร้อมด้วย นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการทรัพยากรนำ้ ภาค ๘ นายวิชาญ ไชยทอง
กำนันตำบลทุ่งหวังและผู้เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา งบประมาณปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)​ งบประมาณ ๑๒.๘๙๙ ล้านบาท
เริ่มต้นสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ปริมาตรเก็บกัก ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่พระเทพญาณโมลี (ท่านเจ้าคุณผัน
เจ้าอาวาสวัดทรายขาว) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ได้ดำริกับ นายจำนัล เหมือนดำ ในฐานะศิษย์ให้ช่วยผลักดัน โครงการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ นายจำนัล เหมือนดำ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จึงได้ประสานสำนักทรัพยากรนำ้ ภาค ๘  และทางสำนักงานได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้นจนแล้วเสร็จ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งหวังตามที่ท่านเจ้าคุณได้ตั้งใจไว้ก่อนท่านจะมรณภาพ