ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอจะนะ ติดตามขับเคลื่อนงานตามโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                   วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายจำนัล เหมือนดำ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ โครงการ
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ(ติดปัญหา Covid 19) ๖ โครงการ ส่วนโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมี นายอำเภอจะนะ ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอผู้ดูแลงานสภาสันติสุขตำบลซึ่งรับผิดชอบตามโครงการนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูล ตลอดถึงได้นำเสนอข้อมูลและปัญหาทั่วๆไปของพื้นที่เพื่อนำมาพิจารณา