ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนงานตามโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอก ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางไปยัง ที่ว่าการ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมชุมชน ตำบล เข้มแข็ง ขับเคลื่อนผ่านสภาสันติสุขตำบล  และโครงการไฟฟ้าประชารัฐ
(โซลาร์เซลล์) ของกระทรวงพลังงานซึ่งจะนำร่องในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ จุด โดยมี นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอและ
ผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
                โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมชุมชน ตำบล เข้มแข็ง ขับเคลื่อนผ่านสภาสันติสุขตำบล ขณะนี้โครงการได้นำเสนอไปทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว
รองบประมาณลงสู่ตำบลตามกรอบและวงเงินที่กำหนดโครงการไฟฟ้าประชารัฐ อยู่ระหว่างการเตรียมการในเรื่องที่ดิน ความพร้อมของชุมชนในเรื่องความรู้ การจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการของอำเภอสะบ้าย้อย อยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะบ้าย้อย
                 หลังจากนั้นได้เดินทางไปชมสวนมะละกอ เกษตรแปลงใหญ่ โดยปลูกมะละกอ
พันธุ์ฮอลแลนด์ กำลังให้ผลผลิต เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด-19 มีผลกระทบได้หารือกับนายอำเภอและเกษตรอำเภอในการหาตลาดเพื่อจำหน่าย ทั้งวางขายและจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง