สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัด Big Cleaning Day พ่นยาฆ่าเชื้อรับสถานการณ์ Covid – 19

                      จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนนำไปสู่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉินโควิด-19) ทั่วประเทศ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งได้สั่งการให้ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 
เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งของ นายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จึงได้สั่งการให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สถานที่ทำงานและบ้านพักพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อ นอกจากนี้ยังกำหนดให้กำลังพลที่กลับจากพักหรือผู้ที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดปฏิบัติงาน ณ ที่พักเป็นเวลา ๑๔ วัน ส่วนกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามปกติ จัดให้มีการสลับผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้แยกรับประทานอาหารและกำหนดให้มีการวัดไข้และล้างมือทำความสะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในสำนักงาน นอกจากนี้ยังให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและมาตรการการช่วยเหลือและการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิดให้ปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดระดับการแพร่กระจายของโรคอีกทางหนึ่ง


อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด จ.ปัตตานี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน ๒๖ ราย รักษาหาย ๗ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๙ ราย จ.ยะลา ๒๖ ราย รักษาหาย ๑ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล ๒๕ ราย จ.สงขลา มีผู้ป่วยสะสม ๑๙ ราย รักษาหาย ๑ ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๘ ราย และ จ.นราธิวาส มีผู้ป่วยสะสม ๖ ราย ล่าสุดมีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เมื่อ (๒๗ มี.ค.) เวลา ๑๒.๓๐


ล่าสุดพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกคำสั่งด่วนตามข้อกำหนดการบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินอาศัยอำนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระงับการการเดินทาง เข้า-ออก นอกพื้นที่ โดยยานพาหนะต่างๆ ยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณีประชาชนที่เดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นรายกรณี ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งดำเนินการตามข้อกำหนดที่ออกตาม พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดในเส้นทางเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอทุกเส้นทาง โดยประกอบกำลัง ๓ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด รวมถึงจัดระเบียบการเดินทาง การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงการติดโรค ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตรวจเข้มผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากต่างจังหวัด และผู้เดินทางในจังหวัดปัตตานี ที่มีพฤติกรรมสงสัยหรือเสี่ยงการติดต่อโรคต่อไป