ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหารือกับส่วนการศึกษาศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องจัดทำฐานข้อมูลระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                      พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมที่ปรึกษาและฝ่ายอำนวยการ ประชุมหารือร่วมกับ ส่วนการศึกษาศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลประเมินผลและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดทำฐานมูล BIG DATA ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก พันเอก เจน สุขสีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่วนการศึกษาของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)เข้าร่วมประชุมหารือ

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องเร่งด่วน จึงได้กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษา ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือ การอนุมัติแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพ และอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้เรียน สำหรับใช้ในการติดตามความคืบหน้า และผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยการจัดทำฐานข้อมูลแบบ BIG DATA เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานด้านการศึกษา ที่ดำเนินงานตามโครงการ ให้สามารถใช้งานร่วมกัน พร้อมพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามและทราบสถานภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงผลสัมฤทธิ์การศึกษาในภาพรวมด้วย ซึ่งในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงกรอบแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูล ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะมีการประชุมหารือกับส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป