รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลป็นประธานพิธีปิดการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบล ครั้งที่ ๒๔

                                  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบล ครั้งที่ ๒๔ (ครั้งที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ตามกรอบแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

โดยมี นายสมมาตร มาลา นายอำเภอม่วงเตี้ย ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายอับดุลอาซิซ เจะบู กำนัน/ประธานสภาสันติสุขตำบลม่วงเตี้ย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบล ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น การบรรยายประกอบด้วยนายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะประธานชมรมมุสลิมภารดรภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม, ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

บรรยายในหัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม, อุสตาซ นิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่องการสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยใช้หลักศาสนานำ และนายทวีศักดิ์ ดาโอ๊ะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่องการสร้างชุมชนสันติสุขภายใต้ความเข็มแข็งของครอบครัว