สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดกิจกรรมรวมใจต้านภัยโควิด - 19

       วันที่ 18 มี.ค.63 ที่ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า)  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  พลตรีมาโนช อ้นจันทร์ รองหัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า นำกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน ๔๙ นาย เข้ารับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมี พันตรีหญิง รัตติกาล ตาเละ นายทหารเวชกรรม แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก เป็นวิทยากรบรรยาย


        อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยให้กำลังพลทุกระดับเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ในด้านความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ควรงดเดินทางไปต่างประเทศ หรือการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่แออัด งดการสังสรรค์สมาคมร่วมกับคนหมู่มาก หากเกิดอาการป่วย หรือสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง จะต้องปฏิบัติตนตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้หากมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบทันทีเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม