รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ เปิดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ จชต. รุ่นที่ ๑๗

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๗

วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นประธานการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๗ (รุ่นที่ ๕ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จำนวน ๙๘ คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการ  เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำรวจ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. จำนวน ๑๙ รุ่น (๑,๙๐๐ คน )ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ และทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพ   ลดความเครียดจากการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างเครือข่ายระหว่างข้าราชการในพื้นที่ห้วงดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. ในการคัดเลือกบุคคลเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาลัยวิทยาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยเจ้าภาพในการจัดหลักสูตรและสถานที่ในการฝึกอบรม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอบรมในรุ่นที่ ๑๗  ห้วง ๑๕ – ๒๘ มี.ค.๖๓   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้น มีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้แนวทางการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคต่างๆ และสามารถสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป