หัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพัฒนา จชต.กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนยั่งยืน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (คปต.ส่วนหน้า) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการงบประมาณ ๒๕๖๓ จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กลาโหมและคณะ เดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตง ตามแผนงานการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

               ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองหลัก รองรับ การพัฒนาตามแนวทาง เมืองเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชายภาคแดนใต้ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว เบตงยังเป็นจุดเชื่อมต่อและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของประชาชนทั้งชาวไทยอิสลาม พุทธ และจีน รวมทั้งชาติพันธุ์ดั้งเดิมอย่าง โอรังอัสรี ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ด้านอาหารการกิน เบตงยังมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะพื้นที่ สำหรับความมั่นคงในมิติเพื่อรองรับการพัฒนา รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิด ความมั่นคงทางพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และความมั่นคงทางสาธารณสุขเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปโดยพร้อมกันทุกด้าน

               จากการรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนได้ร่วมกันเสนอไปยังรัฐบาล ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ให้เยี่ยมชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อนหรือสถานที่อื่นๆ ในอันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญโครงการดังกล่าว  เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ทำงานเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไป