ผอ.รมน.ภาค 4 ย้ำให้ทุกหน่วย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

วันที่ 10 มีนาคม 2563) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการ  ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร  กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   โดยมี  เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สาธารณสุขจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการ ทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ โดยวาระสำคัญเป็นการชี้แจงสรุปข้อสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย ในรอบ 1 เดือน รวมทั้งสรุปแนวทางในการปฎิบัติต่อนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมของ ศอ.บต.ส่วนหน้า  ตลอดจนชี้แจงการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดและการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) โดย นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โควิด – 19 ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการหาแนวทางป้องกันและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่ถูกต้อง

และในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และย้ำถึงการปฎิบัติงานที่จะต้องร่วมกันประสานและขับเคลื่อนการปฎิบัติงานให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด  นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทั้งฝ่ายทหาร  ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด – 19 ตลอดจนช่วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการป้องกันที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย