นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยกำลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ทำพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี (ชคต.สุไหงปาดี ชคต.แห่งแรกของประเทศไทย) ซึ่งเป็นการก่อสร้างทดแทนที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีแห่งเดิม ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ แต่เนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นของเอกชน และเจ้าของแจ้งความประสงค์ขอพื้นที่คืนเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าว โดยการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีแห่งใหม่นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดีทุกหมู่บ้าน (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) ส่วนพื้นที่ก่อสร้าง (ประมาณ ๕ ไร่) ได้รับการสนับสนุนจากนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยทำสัญญาให้ใช้อำเภอสุไหงปาดีเข้าใช้พื้นที่ในการจัดตั้งที่ทำการชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี (จนกว่าจะมีการยุบ/ยกเลิกชุดคุ้มครองตำบล) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓