พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายพิทยา เพชรรักษ์ นายศักดิ์จิต มาศจิต และนายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมมอบกำลังใจครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาโดยมี นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน ครู นักเรียน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ให้การต้อนรับซึ่งโรงเรียนบ้านกระอาน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน แบ่งเป็นนักเรียนไทยมุสลิม ร้อยละ 95 และไทยพุทธร้อยละ 5 โดยโรงเรียนมีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ และด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างให้นักเรียนเก่ง ดี มีทักษะอาชีพ สามารถทำงานช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ซึ่งพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล และคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของทางโรงเรียน อาทิ โครงการปลูกพืชผัก โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา โครงการเลี้ยงไก่จ๋าประชารัฐ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมชั้นเรียน และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวชื่นชมที่โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยก่อนเดินทางกลับพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้มอบสมุด และขนม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระอานอีกด้วย