พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุข

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาครัฐ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบลตามกรอบแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน โดยมี นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะประธานชมรมฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯและบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี การสร้างความร่วมมือในชุมชนโดยใช่หลักศาสนานำและวิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่องการสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว