รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ เปิดสัมมนาเครือข่ายมวลชน หวังให้เป็นสื่อกลางถึงประชาชนในพื้นที่

รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ที่โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ( สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ) และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564 ยังได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่  เชื่อว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างก็ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างดี และอยากเห็นบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติสุขในเร็ววัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปขยายผลสร้างความรู้ ความเข้าใจ ไปยังพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลคือ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นตัวแทนสมาชิกองค์การทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ตัวแทนโฆษกชาวบ้าน สื่อมวลชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รวม 96 คน   มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล การสรุปผลการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนราธิวาส การเสวนาเรื่อง “มุมมองของสื่อฯ ต่อภารกิจการสร้างสันติสุขของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” โดยตัวแทนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปในทิศทางใด เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมมนารายงานให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับทราบต่อไป