รมช.กห./หน.ผทพ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ จชต.ย้ำให้ใช้งานข่าวสนับสนุนงานยุทธวิธี

 20 ม.ค.63) เวลา 10:15 น พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลโทสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรีปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และฝ่ายอำนวยการของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากรับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบสถานการณ์แล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้ทุกหน่วยนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เน้นย้ำในเรื่องต่างๆ 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว โดยใช้เครื่องมือที่มี รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยข้างเคียง เพื่อได้มาซึ่งข่าวสารที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2.การเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาการก่อความไม่สงบด้วย 3. งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อันจะก่อเกิดให้เกิดความมั่นคงตามมา  4. กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักศาสนาที่ถูกต้อง รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และให้กำลังพลทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ทีปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลรักษาระเบียบวินัย และการปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบ         ไม่ประมาท และ 5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดูแลเรื่องขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี


นอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนให้ทุกฝ่ายใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสติ เพราะสื่อสังคมออนไลน์จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการคลี่คลายปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการมอบแนวทางการทำงานให้กับหน่วยต่างๆแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมให้โอวาทและบันทึกภาพร่วมกับกำลังพล ก่อนเดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านคดีความมั่นคงในพื้นที่ และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุม CCTV ของ “ศูนย์พิทักษ์ปัตตานี” ที่เทศบาลเมืองปัตตานีต่อไป