กลุ่มงานยุติเหตุการณ์รุนแรงและกลุ่มงานประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาล ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานยุติเหตุการณ์รุนแรงและกลุ่มงานประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาล มอบหมายให้ พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ) กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษ ผู้แทนศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง ติดตามสถานการณ์การบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของขบวนการแบ่งแยก และติดตามความคืบหน้าการจัดทำ MOU และ MOA ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพี่อยุติการบ่มเพาะแนวคิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายคือการยุติความรุนแรงภายในปี 2565