กลุ่มงานยุติเหตุการณ์รุนแรงและกลุ่มงานประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาล ประชุมหารือ การขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อความมั่นคง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานยุติเหตุการณ์รุนแรงและกลุ่มงานประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาล มอบหมายให้ พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการหารือ การขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อความมั่นคง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า) กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้แทนสถานบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมการหารือการขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อความมั่นคง แนวทางการใช้ผลงานวิจัยรูปแบบการเมืองการปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ผลงานการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป