ชาวนราฯ พร้อมรับ ครม.นอกสถานที่ ด้านผู้ว่าฯ เตรียมเสนอโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผย จังหวัดพร้อมต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคมแล้ว พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 5 ด้านรวม 12 โครงการ
          เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคมนี้ว่า จังหวัดนราธิวาสก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีพร้อมคณะที่จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ขณะเดียวกัน เตรียมนำเสนอโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย


          สำหรับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ภายใต้โครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในด้านต่างๆ อันได้แก่จังหวัดยะลาเป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบ "โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" และจังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ "การค้าชายแดนระหว่างประเทศ"  โดยเฉพาะอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองชายแดนที่มีการค้าขายสินค้าทั้งทางด้านอุปโภคบริโภค รวมทั้งสินค้าการเกษตรกับประเทศมาเลเซีย ที่มีดินแดนติดต่อกันและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาโดยตลอด
          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี สัญจร ในครั้งนี้ จะได้สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการอยู่ร่วมกันของประชาชนทั้ง 3 ศาสนา คือพุทธ คริสต์ และอิสลาม  ที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความประทับใจ


          อย่างไรก็ตาม แผนงาน/โครงการที่จังหวัดนราธิวาส เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 21 ม.ค. นี้ มี 5 ด้าน รวม 12 โครงการ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้าการลงทุน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยวและด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการนั้นจะมีผลต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงทั้งสิ้น
ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส